Клуб "Роботика"

Клуб "Роботика"

Ръководството и учителите в ОУ „Васил Левски“ се стремят да осигурят равни шансове за развитие и среда, в която всяко дете, независимо от потенциала си да реализира интересите си. Бъдещото развитие на учениците в постоянно променящия се свят, който ги очаквае свързано с развитие на ключовите компетентности на 21 векда учат, да знаят, да могат и успяват заедно.

Използват се  съвременни информационно-комуни-кационни  технологии в обучението на училището, с цел да се постигне по-добро усвояване и онагледяване  на учебния материал. Така се подпомага ученето и активността на учениците, стимулира се творческото им мислене.

  Изгради се  училищна STEM среда, за да могат учениците да бъдат главни участници в учебния процес чрез STEM.

  Фокусът на програмата е разработването на STEM учебни занятия и проекти.Участниците конструират свои идеи, като използват оригинални комплекти и материали.

  В училище се създаде  клуб по РОБОТИКА. Участвайки в него, учениците по достъпно и чрез съвременните  технологии  се докосват до различни науки!   Учениците сами сглобиха собствен робот и предстои да го програмират.

 Децата се запознават с основите на програмирането, изграждат умения за решаване на проблеми, като в същото време се обръща специално внимание на когнитивното им развитие.